T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ISPARTA / MERKEZ - Nazmi Toker Ortaokulu

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM BURSLULUK SINAVI 2021 Sınav başvurusu 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır

S Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021

 

 

 

3

 

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

 

1. Bu kılavuzda, İOKBS'nin uygulanması ve İOKBS'yi kazanan öğrencilerin bursluluğa

 

 

yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 25 Nisan 2021

 

tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır.

 

3. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen tüm sınav merkezlerinde

 

 

gerçekleştirilecektir.

4. Sınav başvurusu 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan

 

 

öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

5. Öğrenciler "İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021" ve ilgili mevzuata,

 

http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

 

6. Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel

 

 

olması gerekmektedir.

7. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve

 

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır.

 

8. Taksirli suçlar ile kabahat nevînde olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunan

 

 

öğrenciler bursluluk sınavına başvuramayacaklardır.

9. Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS'ye müracaat edebilecekler;

 

 

sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara

(ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2021 tarihine kadar

 

 

kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabileceklerdir.

Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî

 

 

Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 5 inci

 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan), özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk

 

hakları devam edecektir.

10. Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere,

 

 

parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu

 

öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri

 

ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları

ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden

 

 

öğrencilere ayrıca burs verilmez.

11. İOKBS'ye başvuran öğrencilerin başvurularında; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için

 

 

öğrenci velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle mali durum ile kontenjan

 

türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığının okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı

 

ile kontrol edilmesi, ayrıca "2021 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU"nun

 

komisyon üyelerince de imzalandıktan sonra başvurunun okul müdürü tarafından elektronik

 

ortamda onaylanması gerekmektedir.

12. Bu kılavuzda yer alan iş ve işlemleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen il/ilçe

 

 

yöneticileri, okul müdürleri ve komisyon üyeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri

 

doğrultusunda işlem yapılacaktır.

İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021

 

 

 

4

 

 

1. BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

 

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve

 

 

8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci

 

sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme

 

 

yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde

 

 

bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı

 

okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan

yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam

 

miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi

 

 

gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu

 

 

rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın

 

kabul edilmeyecektir.

Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve

 

Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde yer alan "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu

 

Gösterir Beyanname" de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

 EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin

 

 

ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi,

 

muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2020 yılına ait 12 aylık toplam

 

gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

 Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı

 

 

beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

 Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile

 

 

doğum tarihlerinin yazılı beyanı

 

esastır.

 "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"den durumlarını belgelendirmeleri

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 09.02.2021 - Güncelleme: 09.02.2021 10:22 - Görüntülenme: 37
  Beğen | 0  kişi beğendi